Birimler

Su, Tuz ve Çevre Araştırmaları Birimi Başkanlığı

Prof. Dr. Mustafa IŞIK (Başkan)

Birimin görevi, küresel iklim değişikliği ile bölgedeki su ve tuz kaynaklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, yeraltı ve yerüstü su kaynakları ile ilgili bir envanter oluşturmak ve bölgedeki (Tuz Gölü'ndeki) tuz potansiyelinin etkili kullanımı yönünde araştırmalar yürütmek, Tuz Gölü ve çevresi başta olmak üzere yurdun diğer yörelerindeki su ve tuz kaynaklarının fiziksel, kimyasal ve biyo-ekolojik araştırmalarını yapmak, bu kaynakların ekonomik ve güvenli kullanımı (sulak alan yönetimi) yönünde araştırmalar gerçekleştirmek, bu amaçla yapılacak araştırmaları yönetmek, su ve tuz kaynaklarının etkili kullanımı yönünde bölgedeki ilgili kurumlara bilgi vermek, bu konuda ilgili kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, dünyada yapılan ve yapılmakta olan su ve tuz kaynaklarının etkili kullanımı konusundaki gelişmeleri takip etmek ve ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği zemini hazırlamak, farklı disiplinlerin katılımı ile su ve tuz kaynaklarının geliştirilmesi ve etkili kullanımı yönünde yöresel ve bölgesel projeler geliştirmek ve bu amaçla hazırlanan projelere destek olmaktır.

Uzaktan Algılama ve CBS Birimi Başkanlığı

Yrd. Doç. Dr. Funda VARNACI UZUN (Başkan)

Birimin görevi, Merkez tarafından yapılacak projeler kapsamında arazi çalışmalarında diğer birimlere destek vermek, diğer birimlerden gelen ve yönetim kurulu tarafından uygun görülen uzaktan algılama ve/veya coğrafi bilgi sistemi laboratuar çalışmalarının gerçekleştirilmesini sağlamak, uzaktan algılama teknolojisinin ülkemizde yayılması için Merkezin ilgili birimleri tarafından organize edilecek gerekli sertifika programlarının düzenlenmesine destek olmak, bölgedeki mevcut arazi kullanımını (ekili alanlar, sulanabilen sahalar, otlaklar, orman sınırları, dağlık kısımlar ve benzeri) ve ileriye yönelik arazi kullanımını araştırmaktır.

Araştırma ve Yayın Birimi Başkanlığı

Prof. Dr. Engin DELİGÖZ (Başkan)

Birimin görevi, Merkezin akademik nitelikli faaliyetleri kapsamında; uzaktan algılama, coğrafi bilgi sistemleri, su ve çevre araştırmaları ile ilgili araştırma, inceleme, dokümantasyon, veri toplama ve sürekli değerlendirme çalışmalarını yapmak, yapılmasını sağlamak veya teşvik etmek, bu kapsamda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlanması, Üniversite içinden ve dışından katılımlı ulusal ve uluslararası araştırma projelerinin oluşturulması, destek bulunması ve yürütülmesi ile ilgili faaliyetlerini düzenlemek ve desteklemek, araştırma sonuçlarının yaygınlaştırılması için ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel toplantı, seminer, konferans, sempozyum türündeki akademik faaliyetleri planlamak ve “Dış İlişkiler ve Destek Birimi” ile birlikte düzenlenmesini sağlamak, yapılan araştırma ve incelemeleri duyurmaya yönelik olarak, web sitesi kurulması ve güncellemesini sağlamak, süreli ve süresiz yayın faaliyetlerinde bulunmak, merkezin faaliyet alanları ile ilgili yurt içi ve yurt dışı bilgilerin toplanıp değerlendirilmesini sağlamak, iklim değişikliği, kuraklık, su ve tuz araştırmalarının uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri gibi gelişmiş yöntemlerle gerçekleştirilmesi sonucunda elde edilen sonuçları ve önerileri içeren yayınları çıkarmaktır.

Dış İlişkiler ve Destek Birimi Başkanlığı

Prof. Dr. Naim UZUN (Başkan)

Birimin görevi, Merkezin faaliyet alanına giren konularda, eğitim (sertifika) ve danışmanlık hizmetlerini planlamak ve diğer birimlerin de desteğini alarak gerçekleşmesini sağlamak, merkez bünyesindeki diğer birim başkanlıklarınca üstlenilen görevlerin gerçekleştirilmesi ve uygulamaya geçirilmesi amacıyla Merkez dışında yerel, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ortamı hazırlamak; yapılacak faaliyetler için gerektiğinde finansman ve sponsorluk sağlamak, merkezin faaliyet alanına giren konularda Üniversiteyi ulusal ve uluslararası boyutta temsil etmektir.