Faaliyet Alanlarımız

Faaliyet Bölgeleri

ASÜÇEM; Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illeri (KOP Bölgesi) başta olmak üzere ülkemizin tamamında çalışmalar yapmak üzere yapılandırılmıştır.

Bununla birlikte, merkez bünyesinde öncelikle çalışma yapılması planlanan belirli yöre ve bölgeler şu şekildedir:

1-) Konya Kapalı Havzası

2-) Tuz Gölü Alt Havzası

3-) Hirfanlı Barajı

4-) Kapadokya Yöresi (Avanos, Ürgüp, Göreme)

5-) Ihlara Vadisi

6-) Mamasın Barajı (Aksaray)

Faaliyet Alanları

Uzaktan Algılama & Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uygulamaları, CBS & Sağlık Bilgi Sistemleri Entegrasyonu, Su ve Hava Kalitesi Belirleme Çalışmaları, İklim Değişikliği ve Kuraklık Analizleri, Su Kaynaklarının Yönetimi, Haritalama Çalışmaları ve Biyolojik Çeşitlilik konularında çok deneyimli araştırmacılar tarafından kurulan ve desteklenen ASÜÇEM'in faaliyet alanları şunlardır:

a) Ülkemizdeki doğal kaynaklar, iklim değişikliği, kuraklık, su ve tuz araştırmaları konularında  farklı disiplinlerden aynı konuda araştırmalar yapan bilim adamı ve uzmanları bir araya getirerek özel-tüzel kuruluşların ve diğer akademik enstitülerin de katıldığı ulusal ve uluslararası araştırma ve geliştirme projeleri oluşturulmasını, yürütülmesini ve sonuçların yayınlanmasını sağlamak,

b) Merkezin faaliyet alanları içerisinde yer alan iklim değişikliği, kuraklık, su ve tuz araştırmaları ile Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin sözü edilen alanlardaki uygulamaları konularında ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, kongre, sempozyum gibi çeşitli bilimsel toplantılar düzenlemek ve benzer toplantılara katılmak,

c) İklim değişikliği, kuraklık, su ve tuz araştırmaları alanında yurt içi ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, bunları teşvik ve koordine etmek,

ç) Ulusal ve uluslararası düzeyde yaz kursu ve buna benzer eğitim sertifika programları düzenlemek, uygulamak ve bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek,

d) Merkezin kuruluş amacına uygun olarak yurtiçinde ve yurtdışında her türlü yayın yapmak, süreli yayınlar çıkarmak, yayın çalışmalarına katılmak ve desteklemek, veri bankası oluşturmak,

e) Merkez tarafından gerçekleştirilen proje, analiz ve diğer çalışma sonuçlarına ait bir veri tabanı oluşturmak ve bunların Merkeze ait web sitesi (asucem.aksaray.edu.tr) üzerinden güncel olarak duyurulmasını sağlamak,

f) Çevre kalitesinin izlenmesi ve denetlenmesi için modeller geliştirmek ve uygulamak, istek üzerine ilgili mevzuat uyarınca işletme ve tesis kontrol çalışmaları yapmak,

g) Yurtiçi ve yurtdışı kamu ve özel kesim kuruluşlarının, gerçek ve tüzel kişilerin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda etüt, proje, analiz, laboratuar deneyleri ve buna benzer çalışmaları yapmak; rapor hazırlamak, danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri vermek,

ğ) Teknoloji transferi ve özgün teknolojilerin geliştirilmesi için araştırma ve uygulamalar yapmak,

h) Kuraklık ve çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik teknolojik uygulamalar ve üretim çalışmaları yapmak veya yaptırmak, çalışma alanları doğrultusunda laboratuar, atölye ve gözlem yerleri kurmak ve yönetmek, Merkez faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli taşınır ve taşınmaz malları edinmek,

ı) Merkezin kuruluş amacına, Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak,

i) Tuz Gölü'nün biyolojik zenginliklerini tespit etmek, koruma çalışmalarını yapmak, yerel yönetimlerle işbirliği yaparak gerekli önlemlerin alınmasını sağlamaktır.

Uzmanlık Alanlarımız

Uzaktan Algılama & Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uygulamaları

   

Su ve Hava Kalitesi Belirleme Çalışmaları

   

Gıda Mühendisliği ve CBS Entegrasyonu

Gıda izlenebilirliği, gıda güvenliği ve kalitesini arttırmak için kritik bir öneme sahiptir. Gıdaya ilişkin verileri, coğrafik konum ile ilişkilendiren CBS tabanlı izleme sistemleri, yenilikçi gıda izleme sistemleri olarak günümüzde önemlerini hızla arttırmaktadırlar.

CBS & Sağlık Bilgi Sistemleri Entegrasyonu

İklim Değişikliği ve Kuraklık Analizleri

Su Kaynaklarının Yönetimi

Haritalama Çalışmaları

Biyolojik Çeşitlilik